Ga naar de inhoud
Home » Gronden van beroep

Gronden van beroep

Onderstaand een overzicht van de gronden van beroep tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
project Zonnepark Venrays Broek. Deze zijn door onze advocaat opgesteld

Beroepsgronden
De beroepsgronden zien op de navolgende punten:

 1. De bijlagen bij het bestreden besluit komen niet overeen met het bestreden besluit.
 2. Het Eindrapport zienswijze maakt geen deel uit van het bestreden besluit.
 3. Ten onrechte stelt verweerder dat een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) niet
  nodig is van de gemeenteraad.
  3
 4. Het bestreden besluit is in strijd met het Kader voor opwekking duurzame energie
  (KODE) zoals vastgesteld op 29 oktober 2019 en de Omgevingsvisie zoals vastgesteld op
  2 november 2021.
 5. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.
 6. De Aerius berekening is niet volledig (bijlage 1 bij bestreden besluit).
 7. De rapportage natuurwaardenonderzoek is onjuist, onvolledig en onzorgvuldig (bijlage 2
  bij bestreden besluit).
 8. Het afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen is zeer gedateerd en er ontbreekt een
  recent onderzoek (bijlage 3 bestreden besluit).
 9. De ontheffing Wnb ontbreekt c.q. is incompleet en verlopen (bijlage 12 bij bestreden
  besluit).
 10. De voorwaardelijke verplichting in voorschrift ‘landschappelijke inpassing’ ontbreekt.
 11. Het voorschrift ‘algemeen’ is overbodig.
 12. Het voorschrift ‘ontmanteling installaties’ is onduidelijk.
 13. Het grondwateronderzoek d.d. 2 mei 2023 van Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V. is
  niet opgenomen in het bestreden besluit.
 14. De gevolgen van zwerfstromen van het zonnepark zijn niet onderzocht.
 15. De financiële uitvoerbaarheid is onzeker.